Prijavite projekte za sufinanciranje

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

BELIŠĆE Gradonačelnik Belišća Dinko Burić donio je odluku o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga koje će se financirati iz Proračuna grada Belišća u 2014. godini.

 

Objavljujemo Odluku i Javni natječaj, u cijelosti.

 

 Temeljem članka 22. i članka 61. stavaka 4. i 5. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.5/09 i 3/13) i članka 5. i 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje udruga od interesa za grad Belišće i njihovom financiranju iz Proračuna grada Belišća donesene 27. siječnja 2014., gradonačelnik grada Belišća dana 28. siječnja 2014. godine donio je

 

O D L U K U

 

o raspisivanju javnog natječaja za prijavu projekata udruga

koje će se financirati iz Proračuna grada Belišća u 2014. godini

 

Članak 1.

 

Gradonačelnik grada Belišća objavljuje javni natječaj za prijavu projekata udruga od interesa za grad Belišće.

 

Sredstva potrebna za financijske potpore za projekte iz stavka 1. ovoga članka planirana su u Proračunu grada Belišća za 2014. godinu (nastavno: Proračun Grada) na pozicijama:

A 701501 – Udruge građana - 187 000 kuna

A 701601 – Udruge proistekle iz Domovinskog rata – 50 000 kuna.

 

Članak 2.

 

Iz Proračuna Grada financirat će se projekti od interesa za grad Belišće onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju sljedeće kriterije:

  1. da je područje djelovanja udruge, njenih podružnica ili ustrojstvenih oblika udruge grad Belišće
  2. da provode projekte kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za grad Belišće i druge projekte koji pridonose razvitku i općem napretku Grada te promiču njegov položaj i ugled.

 

 

Članak 3.

 

Tekst javnog natječaja nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".

 

GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA

 

Klasa: 400-08/14-02/01

Urbroj: 2185/02-2-14-4

Belišće, 28.1. 2014.

                                                                                                                Gradonačelnik

                                                                                                           Dinko Burić, dr.med.

 

 

Temeljem članka 22. i članka 61. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.5/09 i 3/13) i članaka 5. i 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje udruga od interesa za grad Belišće i njihovom financiranju iz Proračuna grada Belišća donesene 27.1.2014. i Pravilnika o kriterijima i načinu ocjenjivanja projekata udruga od interesa za grad Belišće donesenog 27.1.2014., gradonačelnik grada Belišća raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća u 2014. godini

 

Gradonačelnik grada Belišća raspisuje javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća za 2014. godinu (nastavno: Proračun Grada).

 

ROK NATJEČAJA

Rok za podnošenje prijava traje od dana objavljivanja na službenoj gradskoj internetskoj stranici i Oglasnoj ploči grada Belišća od 3. 2. 2014. do zaključno 28. 2. 2014. godine.

 

UVJETI PRIJAVE

Iz Proračuna Grada financirat će se projekti od interesa za grad Belišće onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju sljedeće kriterije:

  1. da je područje djelovanja udruge, njenih podružnica ili ustrojstvenih oblika udruge grad Belišće
  2. da provode projekte kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za grad Belišće i druge projekte koji pridonose razvitku i općem napretku Grada te promiču njegov položaj i ugled.

 

Udruga građana na ovaj natječaj može prijaviti najviše dva projekta i to: jedan projekt samostalno i jedan u partnerstvu (potpisuje se Izjava o partnerstvu).

 

Neće se financirati projekti udruga:

- koje nisu izvršile svoje obveze iz dosada odobrenih projekata

- koje se isključivo bave znanstveno-istraživačkim poslovima

- koje se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, osim u slučajevima kada su one dio trajnijeg i

sveobuhvatnog projekta

- koji se odnose na investicijska ulaganja, izgradnju ili adaptaciju kapitalnih objekata

- kojima je predvidivi dio indirektnih troškova u ukupnom proračunu projekta viši od 25 % ukupnog iznosa

planiranog za provedbu projekta

- koji su temeljem zakona u isključivoj nadležnosti lokalne, područne (regionalne) ili državne razine.

 

PODRUČJE FINANCIRANJA

Javni natječaj se raspisuje za sljedeća područja financiranja projekata udruga građana:

 

1. KULTURA

Projekti udruga koji se odnose na:

~        zaštitu kulturne baštine i tradicijskih običaja

~        arhivsku i izdavačku djelatnost te književne manifestacije

~        likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost

~        glazbenu i kazališnu djelatnost

~        programe koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu

~        kulturno-umjetnički amaterizam i

~        međunarodnu kulturnu suradnju.

 

2. TEHNIČKA KULTURA I INFORMATIKA

Projekti udruga koji se odnose na:

~        poticanje i promicanje tehničke kulture i informatike

~        programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece, mladeži i odraslih osoba za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina

~        specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu i djecu s posebnim potrebama

~        korištenje informatičke tehnologije u svrhu unapređenja lokalne zajednice i

~        uvođenje i korištenje novih informatičkih tehnologija.

 

3. UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA

Projekti udruga koji se odnose na:

~        branitelje Domovinskog rata i njihove obitelji

~        očuvanje stečevina i zaštitu digniteta Domovinskog rata

~        aktivno uključivanje članova udruga proisteklih iz Domovinskog rata u sve segmente civilnog društva

~        očuvanje sjećanja na poginule branitelje i obilježavanje značajnih obljetnica

~        zaštitu i skrb o roditeljima i djeci poginulih branitelja

~        socijalizacija, druženje i rekreacija članova udruga proisteklih iz Domovinskog rata i njihovih obitelji

 

4. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNO-HUMANITARNA ZAŠTITA

Projekti udruga koji se odnose na:

~        promicanje zdravih stilova života

~        prevenciju ovisnosti u zajednici (duhan, alkohol i opojne droge)

~        prevenciju kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti

~        promicanje prava pacijenata

~        osnaživanje osoba s invaliditetom i posebnim potrebama za njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice

~        programe psihosocijalnog tretmana (počinitelja nasilja u obitelji)

~        zaštitu i skrb o starijim i nemoćnim osobama te unapređenje znanja i vještina za rad sa starijim osobama

~        pomoć siromašnima

~        širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za osjetljive skupine

 

5. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Projekti udruga koji se odnose na:

~        poticanje tolerancije prema svim različitostima i unapređivanje ravnopravnosti među građanima

~        informiranje i edukaciju građanstva o ljudskim i manjinskim pravima

~        edukaciju i poticanje građana na sudjelovanje u odlučivanju na razini lokalne i mjesne samouprave

~        razvitak volonterstva i jačanje građanskog aktivizma, razvitak regionalne i prekogranične suradnje

~        stvaranje lokalnih kapaciteta za izgradnju civilnog društva i odgovora na EU trendove

~        programi edukacije i osnaživanja ranjivih skupina (žene, starije osobe).

 

6. DJECA I MLADI

Projekti udruga koji se odnose na:

~        programe neformalnog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži

~        poticanje društvenog angažmana mladih ljudi organiziranim volonterskim radom

~        edukaciju mladih o društvenoj odgovornosti u odnosu na pojave socijalne isključivosti diskriminacije i stereotipa

~        potporu djeci i mladim osobama s invaliditetom

~        edukaciju za demokraciju i civilno društvo

~        poticanje osnivanja i djelovanja klubova za mlade, poticanje organiziranog korištenja slobodnog vremena djece i mladih

 

7. OČUVANJE OKOLIŠA

Projekti udruga koji se odnose na:

~        promicanje ekoloških spoznaja, edukaciju i poticanje građana na sudjelovanje u zaštiti okoliša, prirode i prirodne baštine na razini lokalne i mjesne samouprave

~        razvitak volonterstva i jačanje građanskog aktivizma u zaštiti okoliša i održivom razvoju svoje lokalne zajednice

~        organiziranje praktičnih akcija zaštite i poboljšanja okoliša

~        program prevencije od alergijskih bolesti suzbijanjem rasta i širenja ambrozije

~        djelovanje u očuvanju prirode, zaštiti okoliša, uljepšanju svoje okoline i čuvanju i unaprjeđenju općih vrijednosti kulture življenja.

 

 

NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte prijaviti na posebnim obrascima. Obrasci za prijavu mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Kralja Tomislava 206, ili na web stranicama grada Belišća www.belisce.net.

 

Za udruge čiji su projekti u 2013. bili financirani iz Proračuna grada Belišća potrebno je obavezno priložiti:

- izvornik obrasca za prijavu projekta

- izvornik proračuna projekta

- ovjeren Završni opisni izvještaj o provedbi projekta u 2013. god.

- ovjereno Završno financijsko izvješće o provedbi projekta u 2013. god.

- ovjereno financijsko izvješće udruge za 2013. godinu

- ovjereno izvješće o radu udruge za 2013. godinu

- za partnerske projekte: potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu

- presliku Izvatka iz Registra udruga RH ne starijeg od tri mjeseca do dana podnošenja zahtjeva

 

Za udruge čiji projekti u 2013. nisu bili financirani iz Proračuna grada Belišća potrebno je obavezno priložiti:

- izvornik obrasca za prijavu projekta

- izvornik proračuna projekta

- za partnerske projekte: potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu

- životopis voditeljice/voditelja projekta

- presliku Izvatka iz Registra udruga RH ne starijeg od tri mjeseca do dana podnošenja zahtjeva

- presliku statuta udruge

- ovjereno financijsko izvješće udruge za 2013. godinu

- ovjereno izvješće o radu udruge za 2013. godinu

 

Dodatni prilozi (nije obvezno):

- članci iz novina koji govore o radu udruge, preporuke, promotivni materijali, fotografije, video-zapisi i dr.

 

Popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom na adresu:

Grad Belišće

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Kralja Tomislava 206

31 551 Belišće

s naznakom "Natječaj za financiranje projekata udruga - područje financiranja br. ____“

 

POSTUPAK OCJENJIVANJA PROJEKATA

Projekte, u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava, ocjenjuje Odbor za procjenu koji imenuje gradonačelnik grada Belišća.

 

Konačnu Odluku o odobravanju financijske potpore, odnosno odbijanju određenog projektnog prijedloga, donosi gradonačelnik, o čemu će biti obaviještene sve udruge koje se prijave na Natječaj.

 

Udruga kojoj je odobren projekt najkasnije u roku od 30 dana od objave Odluke potpisuje ugovor s gradonačelnikom za provedbu projekta, u protivnom gubi pravo na sufinanciranje.

 

Udruga kojoj je odobren projekt, dužna je po završetku provedbe podnijeti izvješće nadležnom upravnom odjelu grada Belišća na propisanom obrascu za opisni i financijski završni izvještaj o realizaciji projekta.

 

Dodatne informacije u svezi provođenja javnog natječaja mogu se dobiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti grada Belišća, na adresi: Kralja Tomislava 206(tel 031/400-633, e-mail- Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

 

                                                                                                                Gradonačelnik

                                                                                                          Dinko Burić, dr.med.