Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Gradsko vijeće Grada Valpova na nedavno održanoj 14. sjednici donijelo je odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Valpova.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Valpova osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Valpova, boljeg položaja i utjecaja mladih na donošenje Odluke u Gradskom vijeću Grada Valpova za rješavanje problema od neposrednih interesa mladih, te istovremeno preuzimanje potpunije odgovornosti za položaj mladih i njihove budućnosti.

 

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:

  - raspravlja na sjednicama o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

  - raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Valpova koja su od interesa za mlade,

- predlaže Gradskom vijeću Grada Valpova donošenje odluka, programa i drugih akata za unapređenje položaja mladih,

- predlaže Gradskom vijeću Grada Valpova raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade, te način rješavanja navedenih pitanja,

- daje mišljenje Gradskom vijeću Grada Valpova prilikom donošenja odluka, programa, mjera i drugih akata od osobitog značaja za mlade,

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih,

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnih za uređivanje  položaja mladih,

- potiče međusobnu suradnju Savjeta mladih općina, gradova i županija u RH, te Suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže Gradskom vijeću Grada Valpova financijski plan radi ostvarivanja  Programa rada Savjeta mladih,

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Savjet mladih ima devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a svaki član Savjeta mladih ima svog zamjenika, koje bira Gradsko vijeće Grada Valpova na vrijeme od tri godine pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Valpova.   

U Savjetu mogu biti osobe u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života s prebivalištem na području Grada Valpova.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidature ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Ovlašteni predlagatelji dostavljaju prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike koji mora sadržavati:

  • ime i prezime,
  • datum i godinu rođenja,
  • prebivalište,
  • obrazloženje prijedloga koje mora biti ovjereno od strane osobe predlagatelja,
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature.

Javni poziv otvoren je do 29. prosinca 2018. godine, a prijedloge s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Grad Valpovo – Ured gradonačelnika, Prijedlog za izbor člana Savjeta mladih Grada Valpova, M. Gupca 32.

Prijavom na javni poziv kandidati za članove i zamjenike članova izričito su suglasni da Grad Valpovo, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu daljnje provedbe javnog poziva sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podatka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 656-210 ili osobno na navedenoj adresi.