MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Raspisan javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Valpova u 2021. godini

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Gradonačelnik Valpova Matko Šutalo,  raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Valpova u 2021. godini.

Cilj je jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanje investicijskog ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika i Potpora za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja.

 

Korisnici potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika mogu biti subjekti malog gospodarstva – mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti i zadruge) koji samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva uz uvjet da su upisani u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od dvije (2) godine do dana podnošenja prijave na javni poziv (poduzetnici početnici).

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod sljedećim uvjetima da:

 • su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Valpova, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području grada Valpova i da se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području grada Valpova;
 • su registrirani za obavljanje djelatnosti najmanje tri (3) mjeseca do trenutka podnošenja prijave;
 • imaju najmanje jednog (1) zaposlenog djelatnika u prethodnom mjesecu;
 • nisu u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije i da trenutno nisu u blokadi;
 • nemaju evidentiran dug prema državnom i gradskom proračunu u trenutku podnošenja prijave;
 • da je njihova glavna djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“ br. 58/07) registrirana kao:
 1. Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33
 2. Trgovina na veliko i malo; Popravak motornih vozila i motocikala područje G odjeljak 45 skupina 45.2, 45.3 i 45.4
 3. Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane područje I odjeljak 55 i 56
 4. Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62
 5. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti područje M odjeljak 69, 70, 71 i 74
 6. Obrazovanje područje P odjeljak 85 skupina 85.5 razred 85.53
 7. Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi područje Q odjeljak 86 skupina 86.9 i odjeljak 87 skupina 87.3
 8. Umjetnost, zabava i rekreacija područje R odjeljak 93
 9. Ostale uslužne djelatnosti područje S odjeljak 95 i 96.

Potpora se dodjeljuje poduzetnicima početnicima za sljedeće troškove:

 • nabava novih strojeva, opreme i alata koji se odnose na osnovnu djelatnost poduzetnika početnika;
 • uređenje poslovnog prostora (građevinski i instalacijski radovi te radovi unutarnjeg uređenja);
 • nabava računalne opreme i računalnih programa;
 • izrada promidžbenog materijala i ostale marketinške aktivnosti;
 • izrada poslovnih planova i investicijskih programa od strane ovlaštenih tvrtki;
 • konzultantske usluge i izrada projektne dokumentacije te projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU;
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje.

Troškovi za kupnju vozila, mobilnih uređaja, najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva, troškovi nabave rabljenih strojeva, opreme i alata neće se priznati.

Intenzitet potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kn, a dodijeljena sredstva su bespovratna.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz propisanu dokumentaciju.

Korisnici potpore za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja mogu biti subjekti malog gospodarstva – mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti i zadruge) koji samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva uz uvjet da kontinuirano obavljaju djelatnost najmanje dvije (2) godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu.

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod sljedećim uvjetima:

 • da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Valpova, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području grada Valpova i da se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području grada Valpova;
 • da imaju najmanje jednog (1) zaposlenog djelatnika u prethodnoj poslovnoj godini;
 • da nisu u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije i da trenutno nisu u blokadi;
 • da nemaju evidentiran dug prema državnom i gradskom proračunu u trenutku podnošenja prijave;
 • da je njihova glavna djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“ br. 58/07) registrirana kao:
 1. Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33
 2. Trgovina na veliko i malo; Popravak motornih vozila i motocikala područje G odjeljak 45 skupina 45.2, 45.3 i 45.4
 3. Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane područje I odjeljak 55 i 56
 4. Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62
 5. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti područje M odjeljak 69, 70, 71 i 74
 6. Obrazovanje područje P odjeljak 85 skupina 85.5 razred 85.53
 7. Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi područje Q odjeljak 86 skupina 86.9 i odjeljak 87 skupina 87.3
 8. Umjetnost, zabava i rekreacija područje R odjeljak 93
 9. Ostale uslužne djelatnosti područje S odjeljak 95 i 96.

Potpora se dodjeljuje za sljedeće troškove:

 • nabava novih strojeva, opreme i alata, novih mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji se odnose na osnovnu djelatnost prijavitelja;
 • adaptacija ili uređenje poslovnog prostora (građevinski i instalacijski radovi te radovi unutarnjeg uređenja);
 • nabava računalne opreme i računalnih programa;
 • izrada promidžbenog materijala i ostale marketinške aktivnosti;
 • izrada poslovnih planova i investicijskih programa od strane ovlaštenih tvrtki;
 • konzultantske usluge i izrada projektne dokumentacije te projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU;
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje.

Troškovi za kupnju vozila, mobilnih uređaja, najma poslovnog prostora, troškovi nabave rabljenih strojeva, opreme ili alata neće se priznati.

Intenzitet potpore iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kn, a dodijeljena sredstva su bespovratna.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se propisanu dokumentaciju.

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 500.000,00 kn.

Prihvatljivi troškovi u smislu Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova za razdoblje od 2021. do 2023. godine su svi koji su nastali nakon 01. siječnja 2021. godine.

Minimalni iznos pojedinog računa o izvršenom ulaganju prihvatljivih troškova za dodjelu potpora male vrijednosti iz ovog Javnog poziva mora biti veći od 1.000,00 kn ne računajući pripadajući PDV.

U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na potporu u trenutku kada po javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa planiranih sredstava.

Po ovom Javnom pozivu jedan (1) subjekt malog gospodarstva može podnijeti samo jedan (1) zahtjev za dodjelu potpore.

Ovaj Javni poziv objavljen je na vrijeme od petnaest (15) dana, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Valpova za 2021. godinu (za navedenu namjenu).

Zahtjev za dodjelu potpora na Javni poziv podnosi se na propisanom obrascu i to preporučenom poštom ili predajom u pisarnicu Grada Valpova na adresu: Grad Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo s naznakom „NE OTVARATI – Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Valpova u 2021. godini“.

Obrasce za prijavu na Javni poziv te svu ostalu potrebnu dokumentaciju podnositelji zahtjeva mogu preuzeti sa službene internetske stranice Grada Valpova www.valpovo.hr.

Navedenu dokumentaciju potrebno je popuniti isključivo putem računala.

Zahtjev za dodjelu potpora moguće je podnijeti najkasnije do 16. listopada 2021. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Valpova za 2021. godinu (za navedenu namjenu).

Pristigle prijave se razmatraju nakon zatvaranja ovog Javnog poziva i to prema redoslijedu podnesenih prijava prema uvjetima iz ovog Javnog poziva. Razmotrit će se samo prijave koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete propisane ovim Javnim pozivom.

Povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik Grada Valpova provodi postupak obrade podnesenih zahtjeva (razmatra podnesene zahtjeve i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora, ocjenjuje i vrednuje podnesene zahtjeve) i utvrđuje prijedlog za dodjelu potpora.

U slučaju nepotpune dokumentacije podnositelj zahtjeva će biti pozvan da dopuni dokumentaciju u roku od pet (5) kalendarskih dana putem elektroničke pošte.

Prema potrebi Povjerenstvo može zatražiti i dodatnu dokumentaciju odnosno pojašnjenje dostavljene dokumentacije, a koju su podnositelji zahtjeva dužni dostaviti u naznačenom roku. Ukoliko se tražena nadopuna dokumentacije ne dostavi, zahtjev će se smatrati nepotpunim. Nepotpune zahtjeve neće se razmatrati.

Na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik Grada Valpova donosi Odluku o dodjeli potpora, koja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Valpova www.valpovo.hr najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana njezina donošenja.

Prigovor na Odluku o dodjeli potpore može se podnijeti u roku od pet (5) kalendarskih dana od dana njezine objave.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik.

Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

S korisnikom potpore Gradonačelnik zaključuje ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Grada. Prije zaključenja Ugovora o dodjeli potpore, korisnik potpore se obvezuje kao mjeru osiguranja namjenskog korištenja potpore dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu ostvarene potpore ovjerenu od strane javnog bilježnika.

Korisnik potpore se obvezuje da neće otuđiti strojeve, opreme i alate i ostalo za što je ostvario potporu Grada Valpova najmanje dvije (2) godine od dana isplate potpore.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik potpore obvezan je nenamjenski dio sredstava vratiti u proračun Grada Valpova sa pripadajućom zakonskom kamatom te će biti isključen iz budućih dodjela potpora Grada Valpova po bilo kojoj osnovi narednih tri (3) godine.

Ukoliko korisnik potpore ne vrati nenamjenski dio sredstava u proračun Grada Valpova, Grad Valpovo će aktivirati bjanko zadužnicu za naplatu tog dijela sredstava te će korisnik potpore biti isključen iz budućih dodjela potpora Grada Valpova po bilo kojoj osnovi narednih pet (5) godina.

Nadzor nad odobrenim potporama provodi Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun Grada Valpova te je korisnik potpore dužan Gradu Valpovu omogućiti kontrolu namjensko utrošenih sredstava dobivene potpore.

Sva eventualna pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti osobnim dolaskom u Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova na adresi Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, putem telefona 031/ 285 – 307 ili slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It