MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Raspisan je javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Valpova u 2019. godini

Korisnička ocjena: 2 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Gradonačelnik Grada Valpova Matko Šutalo raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Valpova u 2019. godini.

GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA na temelju članka 15. Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova za razdoblje od 2019. do 2020. godine („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 03/19), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Valpova u 2019. godini, KLASA: 302-01/19-01/0004, URBROJ: 2185/01-2-19-1, od 11. studenog 2019. godine te članka 32. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 08/01, 02/06, 04/09, 02/13, 07/13, 10/17 - pročišćeni tekst, 01/18 i 03/19), raspisuje

 

J A V N I    P O Z I V

za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva

 na području grada Valpova u 2019. godini

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Gradonačelnik Grada Valpova raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Valpova u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv), sa ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanje investicijskog ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 1. Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika;
 2. Potpora za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja;
 3. Potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list“ Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013. godine).

 

 1. MJERE ZA DODJELU POTPORA

Mjera 1. Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika

Korisnici potpore

Korisnici potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika mogu biti subjekti malog gospodarstva – mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti i zadruge) koji samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) te koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na javni poziv (poduzetnici početnici).

Uvjeti za dodjelu potpore

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod sljedećim uvjetima:

 • da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Valpova, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području grada Valpova i da se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području grada Valpova;
 • da je njihova glavna djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“ br. 58/07) registrirana kao Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33 i Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62;
 • da su registrirani za obavljanje djelatnosti najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave;
 • da imaju najmanje jednog zaposlenog djelatnika u prethodnom mjesecu;
 • da nisu u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije;
 • da se program, odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na izvršena ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, povećanja razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja Grada Valpova i Županijskom razvojnom strategijom Osječko-baranjske županije.

Tradicijski i umjetnički obrti koji posjeduju Uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta iz članka 2. Pravilnika o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“ br. 112/07), nisu prihvatljivi prijavitelji po ovoj mjeri.

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje poduzetnicima početnicima za sljedeće troškove:

 • nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji se odnose na osnovnu djelatnost poduzetnika početnika;
 • uređenje poslovnog prostora (građevinski i instalacijski radovi, te radovi unutarnjeg uređenja);
 • nabava računalne opreme i računalnih programa;
 • izrada poslovnih planova i investicijskih programa;
 • konzultantske usluge i izrada projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU.

Troškovi za kupnju vozila, najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati.

Intenzitet potpore iznosi do 70% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 15.000,00 kn.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti;
 • izjava o povezanim osobama;
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba;
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 • računi o izvršenom ulaganju te izvodi s bankovnog računa kao dokaz da je izvršeno plaćanje (uz račune za proizvode odnosno usluge iz inozemstva obvezno je priložiti i opis proizvoda odnosno usluge na hrvatskom jeziku);
 • izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave;
 • presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovačka društva i zadruge, a izvadak iz obrtnog registra za obrte;
 • preslika obrasca JOPPD (strana A i B) za prethodni mjesec i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju / izjava vlasnika obrta ukoliko je jedini zaposleni u obrtu;
 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva;
 • potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i gradskom proračunu ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave;
 • preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva;
 • skupna izjava.

Mjera 2. Potpora za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja

Korisnici potpore

Korisnici potpore za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja mogu biti subjekti malog gospodarstva – mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti i zadruge) koji samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16; u daljnjem tekstu: Zakon) te koji kontinuirano obavljaju djelatnost najmanje 2 godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu.

Uvjeti za dodjelu potpore

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod slijedećim uvjetima:

 • da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Valpova, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području grada Valpova i da se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području grada Valpova;
 • da je njihova glavna djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“ br. 58/2007) registrirana kao:
 1. Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33
 2. Trgovina na veliko i malo; Popravak motornih vozila i motocikala područje G odjeljak 45 skupina 45.2, 45.3 i 45.4
 3. Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62
 4. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti područje M odjeljak 69, 70, 71 i 74
 5. Ostale uslužne djelatnosti područje S odjeljak 95 i 96;
 • da imaju najmanje jednog zaposlenog djelatnika u prethodnoj poslovnoj godini;
 • da nisu u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije;
 • da se program, odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na izvršena ulaganja u razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, povećanja razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja Grada Valpova i Županijskom razvojnom strategijom Osječko-baranjske županije.

Tradicijski i umjetnički obrti koji posjeduju Uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta iz članka 2. Pravilnika o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“ br. 112/07), nisu prihvatljivi prijavitelji po ovoj mjeri.

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje za sljedeće troškove:

 • nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji se odnose na osnovnu djelatnost prijavitelja;
 • adaptacija ili uređenje poslovnog prostora (građevinski i instalacijski radovi, te radovi unutarnjeg uređenja);
 • nabava računalne opreme i računalnih programa;
 • konzultantske usluge i izrada projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU;
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje.

Troškovi za kupnju vozila, najma poslovnog prostora, te nabavke rabljene opreme ili strojeva neće se priznati.

Intenzitet potpore iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kn.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti;
 • izjava o povezanim osobama;
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba;
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 • računi o izvršenom ulaganju te izvodi s bankovnog računa kao dokaz da je izvršeno plaćanje (uz račune za proizvode odnosno usluge iz inozemstva obvezno je priložiti i opis proizvoda odnosno usluge na hrvatskom jeziku);
 • izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave;
 • presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovačka društva i zadruge, a izvadak iz obrtnog registra za obrte;
 • preslika obrasca JOPPD (strana A i B) za prethodni mjesec i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju / izjava vlasnika obrta ukoliko je jedini zaposleni u obrtu;
 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva;
 • potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i gradskom proračunu ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave;
 • preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva;
 • skupna izjava.

 

Mjera 3. Potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Korisnici potpore

Korisnici potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta mogu biti obrtnici, vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta propisani Pravilnikom o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“ br. 112/07) te koji kontinuirano obavljaju djelatnost najmanje 3 mjeseca do dana podnošenja zahtjeva za potporu.

Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novim tehnologijama, koristeći se suvremenim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvrjeđuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.

Proizvodi koji se generacijama proizvode u obrtima, a sada se koriste kao suveniri u turističkoj ponudi kulturne baštine Republike Hrvatske također se mogu smatrati tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima.

Uvjeti za dodjelu potpore

Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore pod sljedećim uvjetima:

 • da imaju sjedište, odnosno prebivalište na području grada Valpova te da se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području grada Valpova;
 • da posjeduju Uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta iz članka 2. Pravilnika o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“ br. 112/07);
 • da imaju najmanje jednog zaposlenog djelatnika u prethodnoj poslovnoj godini;
 • da nisu u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije;
 • da se program, odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta, jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta, te povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja Grada Valpova i Županijskom razvojnom strategijom Osječko-baranjske županije.

 

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje za sljedeće troškove:

 • nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti;
 • poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti;
 • edukacija vlasnika i/ili zaposlenika (majstorski ispit, stručno usavršavanje i dr.);
 • sudjelovanje na sajmovima i izložbama (zakup, opremanje izložbenog prostora);
 • izrada promidžbenog materijala i izrada web stranice.

 

Troškovi za kupnju vozila i najma poslovnog prostora, te nabavu rabljene opreme i strojeva nisu prihvatljivi.

Intenzitet potpore iznosi do 90% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kn.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti;
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 • izvadak iz obrtnog registra ne stariji od trideset (30) dana od dana podnošenja zahtjeva;
 • računi o izvršenom ulaganju te izvodi s bankovnog računa kao dokaz da je izvršeno plaćanje (uz račune za proizvode odnosno usluge iz inozemstva obvezno je priložiti i opis proizvoda odnosno usluge na hrvatskom jeziku);
 • preslika obrasca JOPPD (strana A i B) za prethodni mjesec i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju / izjava vlasnika obrta ukoliko je jedini zaposleni u obrtu;
 • preslika uvjerenja o statusu tradicijskog odnosno umjetničkog obrta;
 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva;
 • potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i gradskom proračunu ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave;
 • preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva;
 • skupna izjava.

 

III. SREDSTVA POTPORE

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 500.000,00 kn.

Prihvatljivi troškovi u smislu Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova za razdoblje od 2019. do 2020. godine („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 03/19) i ovog Javnog poziva su svi koji su nastali nakon 01. siječnja 2019. godine.

Po ovom Javnom pozivu jedan subjekt malog gospodarstva može podnijeti samo jedan zahtjev za dodjelu potpore.

 

 1. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Ovaj Javni poziv objavljen je na vrijeme od 30 dana, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Valpova za 2019. godinu (za navedenu namjenu).

Zahtjev za dodjelu potpora na Javni poziv podnosi se na propisanom obrascu i to preporučenom poštom ili predajom u pisarnicu Grada Valpova na adresu: Grad Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo s naznakom „NE OTVARATI – Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Valpova u 2019. godini“.

Obrasce za prijavu na Javni poziv te svu ostalu potrebnu dokumentaciju podnositelji zahtjeva mogu preuzeti sa službene web stranice Grada Valpova www.valpovo.hr. Navedenu dokumentaciju potrebno je popuniti isključivo putem računala.

Zahtjev za dodjelu potpora moguće je podnijeti najkasnije do 14. studenog 2019. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Valpova za 2019. godinu (za navedenu namjenu).

 

 1. POSTUPAK DODJELE POTPORE

Pristigle prijave se razmatraju nakon zatvaranja ovog Javnog poziva i to prema redoslijedu podnesenih prijava prema uvjetima iz ovog Javnog poziva. Razmotrit će se samo prijave koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete propisane ovim Javnim pozivom.

Povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik Grada Valpova provodi postupak obrade podnesenih zahtjeva (razmatra podnesene zahtjeve i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora, ocjenjuje i vrednuje podnesene zahtjeve) i utvrđuje prijedlog za dodjelu potpora.

Prema potrebi Povjerenstvo može zatražiti i dodatnu dokumentaciju odnosno pojašnjenje dostavljene dokumentacije, a koju su podnositelji zahtjeva dužni dostaviti u naznačenom roku. Ukoliko se tražena nadopuna dokumentacije ne dostavi, zahtjev će se smatrati nepotpunim. Nepotpune zahtjeve neće se razmatrati.

Na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik Grada Valpova donosi Odluku o dodjeli potpora, koja se objavljuje na službenim web stranicama Grada Valpova www.valpovo.hr najkasnije u roku od 30 dana od dana njezina donošenja.

S korisnikom potpore Gradonačelnik Grada Valpova zaključuje ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Grada.

 

 1. OSTALE ODREDBE

Sva eventualna pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti osobnim dolaskom u Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova na adresi Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, putem telefona 031/ 285 – 307 ili slanjem upita na sljedeću adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ovaj Javni poziv se objavljuje na službenoj web stranici Grada Valpova www.valpovo.hr te na oglasnoj ploči Grada Valpova.

 

KLASA: 302-01/19-01/0004

URBROJ: 2185/01-2-19-5

 

Valpovo, 15. listopada 2019. godine

                                                                                                          GRADONAČELNIK:

                                                                                                         Matko Šutalo, dipl.iur.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It