MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Raspisan javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO  U skladu sa svojim ovlastima, gradonačelnik Grada Valpova, Matko Šutalo raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Valpova za 2019. godinu.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Valpova za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv), raspisan je s  ciljem pomoći u razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora kroz povećanje i modernizaciju primarne poljoprivredne proizvodnje, stvaranje povoljnijih uvjeta za početak bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, bolje iskorištenje resursa te povećanje broja zaposlenih osoba kroz razvoj poljoprivrede sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području kako bi se očuvale njegove vrijednosti i iskoristile prednosti.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 1. Potpora mladim poljoprivrednicima;
 2. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima;
 3. Potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju;
 4. Potpora za razvoj povrtlarstva u zatvorenim/zaštićenim prostorima;
 5. Potpora za razvoj voćarstva i vinogradarstva;
 6. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda.

 

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru („Službeni list“ Europske unije L 352/9 od 24. prosinca 2013. godine), Uredbi Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru („Službeni list“ Europske unije L 51 od 22. veljače 2019. godine) te Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list“ Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013. godine).

 

 1. MJERE ZA DODJELU POTPORA

Mjera 1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Korisnik potpore

Korisnik potpore je mladi poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a stariji je od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva za potporu, koji posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine i po prvi puta je na poljoprivrednom gospodarstvu postavljen kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Primarna poljoprivredna djelatnost iz prethodnog stavka je proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu ili proizvodnja proizvoda u stočarstvu navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniraju Europske unije bez primjene dodatnih postupaka kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području grada Valpova, odnosno ulaganje mora biti izvršeno na području grada Valpova.

Kratki opis, prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpora mladom poljoprivredniku odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljivi troškovi su:

 • kupnja domaćih životinja;
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta;
 • kupnja jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja;
 • kupnja i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;
 • troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada te troškovi postavljanja ograde oko voćnjaka i vinograda;
 • kupnja novih poljoprivrednih strojeva i priključaka za iste;
 • troškovi izgradnje i opremanja sustava za navodnjavanje i obranu od tuče.

Intenzitet potpore iznosi do 70% ukupno prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 20.000,00 kn.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

 • preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 • ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik i preslika obrtnice;
 • dokaz da je prvi puta postavljen kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva;
 • program modernizacije proizvodnog procesa i/ili povećanja proizvodnih kapaciteta s prikazom prihvatljivih troškova i dokazi o plaćenim prihvatljivim troškovima;
 • dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta i/ili objekata na kojima je izvršeno ulaganje;
 • ukoliko je izvršeno ulaganje u poljoprivredno zemljište ili objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik prilaže ugovor o najmu/zakupu ili koncesiji;
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi iz područja poljoprivrede i veterine ili radno iskustvo iz poljoprivrede i veterine u trajanju od najmanje 1 godine te dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju;
 • izjava o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dvije godine na propisanom obrascu;
 • izjava je li na način propisan člankom 2. Uredbe 1408/2013. povezan s ostalim poduzetnicima;
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova;
 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva;
 • potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i gradskom proračunu;
 • preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

 

Mjera 2. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Korisnik potpore

Korisnik potpore je poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga, mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području grada Valpova, odnosno ulaganje mora biti na području grada Valpova.

Kratki opis, prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu. Analiza tla obuhvaća: uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzoraka tla i interpretaciju rezultata.

Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu proveden od ovlaštenih institucija.

Intenzitet potpore iznosi do 50% cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 2.000,00 kn.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

 • preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 • preslika obrtnice ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik, a ukoliko se radi o poduzetniku preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda;
 • preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima;
 • podatke o lokaciji uzetih uzoraka određenih GPS koordinatama i preslika ispunjenog obrasca zahtjeva za analizu tla dostavljena ovlaštenoj instituciji;
 • izjava o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dvije godine na propisanom obrascu;
 • izjava je li na način propisan člankom 2. Uredbe 1408/2013. povezan s ostalim poduzetnicima;
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova;
 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva;
 • potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i gradskom proračunu;
 • preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

 

Mjera 3. Potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Korisnik potpore

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga, mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

Primarna poljoprivredna djelatnost iz prethodnog stavka je proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniraju Europske unije bez primjene dodatnih postupaka kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području grada Valpova, odnosno ulaganje mora biti izvršeno na području grada Valpova.

Kratki opis, prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju odobrava se za one prihvatljive troškove koji će u konačnici omogućiti održivo gospodarenje prirodnim resursima, smanjenje onečišćenja tla, vode i zraka, čuvanje okoliša i prirodnih staništa, čuvanje i poticanje plodnosti tla i biološke raznolikosti, optimalnu uporabu agrokemikalija obzirom na nutritivna i toksikološka svojstva hrane, a sve u cilju zaštite zdravlja i života ljudi.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi stručnog nadzora nad ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom te troškovi certificiranja poljoprivrednih proizvoda;
 • troškovi utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (potvrdnica, zapisnik i izvješće nadzorne stanice) te troškovi laboratorijskih ispitivanja;
 • kupnja repromaterijala, sjemena i sadnog materijala u svrhu ekološke poljoprivredne proizvodnje;
 • kupnja novih poljoprivrednih strojeva i priključaka za iste.

Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 15.000,00 kn. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva za potporu intenzitet potpore iznosi do 85% prihvatljivih troškova a najviše do 25.000,00 kn.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji;
 • preslika obrtnice ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik, a ukoliko se radi o poduzetniku preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda;
 • dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta na kojem je izvršeno ulaganje;
 • ukoliko je izvršeno ulaganje u poljoprivredno zemljište koje nije u vlasništvu korisnika, korisnik prilaže ugovor o najmu/zakupu ili koncesiji;
 • program unapređenja ekološke proizvodnje s prikazom prihvatljivih troškova i dokazi o plaćenim prihvatljivim troškovima (preslika računa o izvršenom nadzoru od ovlaštene osobe i/ili izdavanju potvrdnice o ekološkoj proizvodnji, preslika potvrdnice);
 • izjava o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dvije godine na propisanom obrascu;
 • izjava je li na način propisan člankom 2. Uredbe 1408/2013. povezan s ostalim poduzetnicima;
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova;
 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva;
 • potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i gradskom proračunu;
 • preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

 

Mjera 4. Potpora za razvoj povrtlarstva u zatvorenim/zaštićenim prostorima

Korisnik potpore

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost u zatvorenim/zaštićenim prostorima (staklenici i/ili plastenici) na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga, mikro, mali i srednji poduzetnik, a upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine.

Primarna poljoprivredna djelatnost iz prethodnog stavka je proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu u zatvorenim/zaštićenim prostorima (staklenici i/ili plastenici) navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniraju Europske unije.

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području grada Valpova, odnosno ulaganje mora biti  izvršeno na području grada Valpova.

Kratki opis, prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpora se odobrava za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi izgradnje i/ili opremanja zatvorenih/zaštićenih prostora (staklenici i/ili plastenici), a u svrhu proizvodnje poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (površina zatvorenog/zaštićenog prostora mora iznositi najmanje 250 m2);
 • troškovi nabave presadnica - voće, povrće, ukrasno bilje, cvijeće i dr. (ulaganje mora biti izvršeno u nabavku najmanje 1.500 kom presadnica s propisanom deklaracijom).

Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 15.000,00 kn.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

 • preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 • preslika obrtnice ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik, a ukoliko se radi o poduzetniku preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda;
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdana od strane Hrvatsko poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe;
 • program modernizacije proizvodnog procesa i/ili povećanja proizvodnih kapaciteta s prikazom prihvatljivih troškova i dokazi o plaćenim prihvatljivim troškovima;
 • dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta na kojem je izvršeno ulaganje;
 • ukoliko je izvršeno ulaganje u poljoprivredno zemljište koje nije u vlasništvu korisnika, korisnik prilaže ugovor o najmu/zakupu ili koncesiji;
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi iz područja poljoprivrede ili radno iskustvo iz poljoprivrede u trajanju od najmanje jedne godine te dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju;
 • izjava o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dvije godine na propisanom obrascu;
 • izjava je li na način propisan člankom 2. Uredbe 1408/2013. povezan s ostalim poduzetnicima;
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova;
 • izjava o površini zatvorenog/zaštićenog prostora (staklenici i/ili plastenici);
 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva;
 • potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i gradskom proračunu;
 • preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

 

Mjera 5. Potpora za razvoj voćarstva i vinogradarstva 

Korisnik potpore

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga, mikro, mali i srednji poduzetnik, a upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine.

Primarna poljoprivredna djelatnost iz prethodnog stavka je proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda (voćarstvo i vinogradarstvo) na poljoprivrednom zemljištu navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniraju Europske unije bez primjene dodatnih postupaka kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području grada Valpova, odnosno ulaganje mora biti izvršeno na području grada Valpova.

Kratki opis, prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpora se odobrava za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada;
 • kupnja novih poljoprivrednih strojeva i priključaka za iste;
 • troškovi izgradnje i opremanja sustava za navodnjavanje i obranu od tuče.
 • troškovi postavljanja ograde oko voćnjaka odnosno vinograda;
 • troškovi nabavke opreme za berbu voća.

Minimalna površina za ostvarivanje potpore po ovoj mjeri mora iznositi najmanje 0,5 ha za voćnjake te 0,5 ha za vinograde i bobičasto voće.

Intenzitet potpore iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 15.000,00 kn.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

 • preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 • preslika obrtnice ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik, a ukoliko se radi o poduzetniku preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda;
 • dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta na kojem je izvršeno ulaganje, ukoliko je izvršeno ulaganje u poljoprivredno zemljište koje nije u vlasništvu korisnika, korisnik prilaže ugovor o najmu/zakupu ili koncesiji;
 • program modernizacije proizvodnog procesa i/ili povećanja proizvodnih kapaciteta s prikazom prihvatljivih troškova i dokazi o plaćenim prihvatljivim troškovima;
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi iz područja poljoprivrede ili radno iskustvo iz poljoprivrede u trajanju od najmanje 1 godine te dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju;
 • izjava o površini voćnjaka i/ili vinograda na kojoj je izvršeno ulaganje;
 • izjava o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dvije godine na propisanom obrascu;
 • izjava je li na način propisan člankom 2. Uredbe 1408/2013. povezan s ostalim poduzetnicima;
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova;
 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva;
 • potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i gradskom proračunu;
 • preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

 

Mjera 6. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda

Korisnici potpore

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu, registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga, mikro i mali poduzetnik, a upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine.

Prerada poljoprivrednih proizvoda iz prethodnog stavka definirana je Uredbom 1407/2013. i znači sve postupke prerade poljoprivrednih proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim djelatnostima potrebnim za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju.

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području grada Valpova, odnosno ulaganje mora biti na području grada Valpova.

Kratki opis, prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore

Potpora se odobrava za one prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, modernizacijom i unapređenjem prerade poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi kupovine novih strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;
 • troškovi kupovine nove opreme za čuvanje i prezentaciju gotovih poljoprivrednih proizvoda nastalih preradom.

Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 10.000,00 kn. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva za potporu intenzitet potpore iznosi do 85% prihvatljivih troškova a najviše do 15.000,00 kn.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

 • preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 • preslika obrtnice ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik, a ukoliko se radi o poduzetniku preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda;
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdana od strane Hrvatsko poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe;
 • program povećanja, modernizacije i unapređenja prerade poljoprivrednih proizvoda s prikazom prihvatljivih troškova i dokazi o plaćenim prihvatljivim troškovima;
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi iz područja poljoprivrede i veterine ili radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje jedne godine te dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju;
 • izjava o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dvije godine na propisanom obrascu;
 • izjava je li na način propisan člankom 2. Uredbe 1407/2013. povezan s ostalim poduzetnicima;
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova;
 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva;
 • potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i gradskom proračunu;
 • preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

 

 1. SREDSTVA POTPORE

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 500.000,00 kn.

Prihvatljivi troškovi u smislu Programa potpora u poljoprivredi na području grada Valpova za razdoblje od 2018. do 2020. godine („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 08/18 i 10/19) i ovog Javnog poziva su svi koji su nastali nakon 01. siječnja 2019. godine.

Po ovom Javnom pozivu jedan korisnik može ostvariti potporu po više mjera iz točke II. ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 30.000,00 kn godišnje.

 

 • NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Ovaj Javni poziv objavljen je na vrijeme od 30 dana, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Valpova za 2019. godinu (za navedenu namjenu).

Zahtjev za dodjelu potpora na Javni poziv podnosi se na propisanom obrascu i to preporučenom poštom ili predajom u pisarnicu Grada Valpova na adresu: Grad Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo s naznakom „NE OTVARATI – Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Valpova za 2019. godinu“.

Obrasce za prijavu na Javni poziv te svu potrebnu dokumentaciju podnositelji zahtjeva mogu preuzeti sa službene web stranice Grada Valpova www.valpovo.hr. Navedenu dokumentaciju potrebno je popuniti isključivo putem računala.

Zahtjev za dodjelu potpora moguće je podnijeti najkasnije do 30. studenog 2019. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Valpova za 2019. godinu (za navedenu namjenu).

 

 1. POSTUPAK DODJELE POTPORA

Pristigle prijave se razmatraju nakon zatvaranja ovog Javnog poziva i to prema redoslijedu podnesenih prijava prema uvjetima iz ovog Javnog poziva. Razmotrit će se samo prijave koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete propisane ovim Javnim pozivom.

Povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik Grada Valpova provodi postupak obrade podnesenih zahtjeva (razmatra podnesene zahtjeve i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora, ocjenjuje i vrednuje podnesene zahtjeve) i utvrđuje prijedlog za dodjelu potpora.

Prema potrebi Povjerenstvo može zatražiti i dodatnu dokumentaciju odnosno pojašnjenje dostavljene dokumentacije, a koju su podnositelji zahtjeva dužni dostaviti u naznačenom roku. Ukoliko se tražena nadopuna dokumentacije ne dostavi, zahtjev će se smatrati nepotpunim. Nepotpune zahtjeve neće se razmatrati.

Na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik Grada Valpova donosi Odluku o dodjeli potpora, koja se objavljuje na službenim web stranicama Grada Valpova www.valpovo.hr najkasnije u roku od 30 dana od dana njezina donošenja.

S korisnikom potpore Gradonačelnik Grada Valpova zaključuje ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Grada.

Sva eventualna pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti osobnim dolaskom u Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova na adresi Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, putem telefona 031/ 285 – 307 ili slanjem upita na sljedeću adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ovaj Javni poziv je objavljen na službenoj web stranici Grada Valpova www.valpovo.hr te na oglasnoj ploči Grada Valpova.

 

 

 

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

RASPORED FILMOVA

      LIPANJ

Web izlog

kreativnog

stvaralaštva

 

 

Galerije fotografija

Ledom okovana rijeka (Dubravko Maričić)

Valpovački dvorac u zimskoj noći

Bajkovita Istra   (Maja Kraljik)

Boje jeseni u Valpovu